తెలుగు అధ్యయన వనరులు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవ బృందములు దేవుని వాక్యము పట్ల ఆసక్తి కలిగియుండి, కాపరులకు, సంఘ నాయకులకు మరియు సామాన్య విశ్వాసులకు ఆరోగ్యకరమైన వేదాంతశాస్త్రమును అందుబాటులోనికి తెచ్చుట ద్వారా దేవుని రాజ్యమును వ్యాపింపజేయుచున్నారు. థర్డ్ మిలీనియం కరిక్యులం తమ వ్యక్తిగత ఎదుగుదలలో ముఖ్య భూమికను పోషిస్తుంది అని మరియు క్రైస్తవ నాయకులను తర్ఫీదు చేయుటకు క్రియాశీలకమైన మరియు బలమైన సాధనముగా పని చేస్తుంది అని వారు గుర్తించారు. వారి తలాంతులను ఉపయోగిస్తూ, థర్డ్ మిల్ సాహిత్య వనరులను వారు అనువదిస్తున్నారు, ఆడియో రికార్డు చేస్తున్నారు మరియు వీడియోలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. తెలుగు భాషలోని అధ్యయన వనరులు అందుబాటులోనికి వచ్చుచుండగా, వాటిని ఇక్కడ ప్రచురించుటకు మేము సంతోషించుచున్నాము.

అపొస్తలుల విశ్వాస ప్రమాణము
(The Apostles' Creed)

 • మొదటి పాఠము: సుస్థిర విశ్వాస సూత్రములు  (Lesson 1: The Articles of Faith)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: తండ్రియైన దేవుడు  (Lesson 2: God the Father)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: యేసు క్రీస్తు  (Lesson 3: Jesus Christ)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: పరిశుద్ధాత్మ  (Lesson 4: The Holy Spirit)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఐదవ పాఠము: సంఘము  (Lesson 5: The Church)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఆరవ పాఠము: రక్షణ  (Lesson 6: The Church)
  MP4   MP3   Word   PDF

దేవుని నమ్ము చున్నా ము
(We Believe in God)

 • మొదటి పాఠము: దేవుని గూర్చి మనకు ఏమి తెలుసు  (Lesson 1: What We Know About God)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: దేవుడు ఏవిధంగా ప్రత్యేకత గలవాడు  (Lesson 2: How God Is Different)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: దేవుడు మనలను పోలి ఎలా ఉన్నాడు  (Lesson 3: How God Is Like Us)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: దేవుని ప్రణాళిక మరియు కార్యములు  (Lesson 4: God's Plan and Works)
  MP4   MP3   Word   PDF

యేసును నమ్ముచున్నాము
(We Believe in Jesus)

 • మొదటి పాఠము: విమోచకుడు  (Lesson 1: The Redeemer)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: క్రీస్తు  (Lesson 2: The Christ)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: ప్రవక్త  (Lesson 3: The Prophet)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: యాజకుడు  (Lesson 4: The Priest)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఐదవ పాఠము: రాజు  (Lesson 5: The King)
  MP4   MP3   Word   PDF

మనుష్యుడు ఏపాటివాడు?
(What Is Man?)

 • మొదటి పాఠము: ఆదియందు  (Lesson 1: In the Beginning)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: దేవుని స్వరూపము  (Lesson 2: The Image of God)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: పాపము యొక్క శాపము  (Lesson 3: The Curse of Sin)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: కృపా నిబంధన  (Lesson 4: The Covenant of Grace)
  MP4   MP3   Word   PDF

మీ వేదాంతశాస్త్రమును కట్టుట
(Building Your Theology)

 • మొదటి పాఠము: వేదాంతశాస్త్రము అంటే ఏమిటి?  (Lesson 1: What is Theology?)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: క్రైస్తవ వేదాంతశాస్త్రమును అన్వేషించుట  (Lesson 2: Exploring Christian Theology)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: ప్రత్యక్షత మీద ఆధారపడుట  (Lesson 3: Relying on Revelation)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: వేదాంతశాస్త్రములోని అధికారము  (Lesson 4: Authority in Theology)
  MP4   MP3   Word   PDF

క్రమబద్ధ వేదాంతశాస్త్రమును నిర్మించుట
(Building Systematic Theology)

 • మొదటి పాఠము: క్రమబద్ధ వేదాంతశాస్త్రము అనగానేమి?  (Lesson 1: What is Systematic Theology?)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: క్రమబద్ధతలో సాంకేతిక పదాలు  (Lesson 2: Technical Terms in Systematics)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: క్రమబద్ధతలలోని ప్రతిపాదనలు  (Lesson 3: Propositions in Systematics)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: క్రమబద్ధతలలో సిద్ధాంతాలు  (Lesson 4: Doctrines in Systematics)
  MP4   MP3   Word   PDF

బైబిలానుసారమైన వేదాంతశాస్త్రమును కట్టుట
(Building Biblical Theology)

 • మొదటి పాఠము: బైబిలానుసారమైన వేదాంతశాస్త్రము అంటే ఏమిటి?  (Lesson 1: What is Biblical Theology?)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: పాత నిబందన యొక్క ఏకకాలిక సంయోగము  (Lesson 2: Synchronic Synthesis of the Old Testament)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: పాత నిబంధనలోని భిన్నకాలిక పురోగమనములు  (Lesson 3: Diachronic Developments in the Old Testament)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: క్రొత్త నిబంధన బైబిలానుసారమైన వేదాంతశాస్త్రము యొక్క ఆకృతులు  (Lesson 4: Contours of New Testament Biblical Theology)
  MP4   MP3   Word   PDF

రాజ్యము, నిబంధనలు మరియు పాత నిబంధన యొక్క ప్రామాణిక గ్రంథము
(Kingdom, Covenants and Canon of the Old Testament)

 • మొదటి పాఠము: పాత నిబంధనను ఎందుకు అధ్యయనము చేయవలెను?  (Lesson 1: Why Study the Old Testament?)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: దేవుని రాజ్యము  (Lesson 2: The Kingdom of God)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: దైవికమైన ఒడంబడికలు  (Lesson 3: Divine Covenants)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: పాత నిబంధన యొక్క ప్రామాణిక గ్రంథము  (Lesson 4: The Old Testament Canon)
  MP4   MP3   Word   PDF

క్రొత్త నిబంధనలో రాజ్యము మరియు నిబంధన
(Kingdom and Covenant in the New Testament)

 • మొదటి పాఠము: క్రొత్త నిబంధన వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము చేయాలి?  (Lesson 1: Why Study New Testament Theology?)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: దేవుని రాజ్యము  (Lesson 2: The Kingdom of God)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: క్రొత్త నిబంధన  (Lesson 3: The New Covenant)
  MP4   MP3   Word   PDF

పంచగ్రంథము
(The Pentateuch)

 • మొదటి పాఠము: పంచగ్రంథము యొక్క పరిచయం  (Lesson 1: Introduction to the Pentateuch)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: సంపూర్ణమైన లోకము  (Lesson 2: A Perfect World)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: పరదైసును పోగొట్టుకొనుట మరియు పొందుకొనుట  (Lesson 3: Paradise Lost and Found)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: హింసాత్మకమైన లోకము  (Lesson 4: A World of Violence)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఐదవ పాఠము: సరియైన దిశ  (Lesson 5: The Right Direction)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఆరవ పాఠము: అబ్రాహాము జీవితము: నిర్మాణము మరియు విషయములు  (Lesson 6: The Life of Abraham: Structure and Content)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఏడవ పాఠము: అబ్రాహాము జీవితము : వాస్తవిక అర్థము  (Lesson 7: The Life of Abraham: Original Meaning)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఎనిమిదవ పాఠము: అబ్రాహాము జీవితము : ఆధునిక అనువర్తనము  (Lesson 8: The Life of Abraham: Modern Application)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • తొమ్మిదవ పాఠము: పితరుడైన యాకోబు  (Lesson 9: The Patrirach Jacob)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • పదియవ పాఠము: యోసేపు మరియు అతని సహోదరులు  (Lesson 10: Joseph and His Brothers)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • పదకొండవ పాఠము: నిర్గమకాండము యొక్క అవలోకనము  (Lesson 11: An Overview of Exodus)
  MP4   MP3   Word   PDF

ప్రాచీన చరిత్ర
(The Primeval History)

 • మొదటి పాఠము: సంపూర్ణమైన లోకము  (Lesson 1: A Perfect World)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: పరదైసును పోగొట్టుకొనుట మరియు పొందుకొనుట  (Lesson 2: Paradise Lost and Found)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: హింసాత్మకమైన లోకము  (Lesson 3: A World of Violence)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: సరియైన దిశ  (Lesson 4: The Right Direction)
  MP4   MP3   Word   PDF

తండ్రియైన అబ్రాహాము
(Father Abraham)

 • మొదటి పాఠము: అబ్రాహాము జీవితము: నిర్మాణము మరియు విషయములు  (Lesson 1: The Life of Abraham: Structure and Content)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: అబ్రాహాము జీవితము : వాస్తవిక అర్థము  (Lesson 2: The Life of Abraham: Original Meaning)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: అబ్రాహాము జీవితము : ఆధునిక అనువర్తనము  (Lesson 3: The Life of Abraham: Modern Application)
  MP4   MP3   Word   PDF

ఆయన మనకు ప్రవక్తలను ఇచ్చాడు
(He Gave Us Prophets)

 • మొదటి పాఠము: ముఖ్యమైన వ్యాఖ్యానశాస్త్ర దృక్కోణములు  (Lesson 1: Essential Hermeneutical Perspectives)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: ప్రవక్త యొక్క పని  (Lesson 2: A Prophet's Job)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: నిబంధన ప్రజలు  (Lesson 3: The People of the Covenant)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: నిబంధనల క్రియాశీలకములు  (Lesson 4: Dynamics of the Covenants)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఐదవ పాఠము: ప్రవచనము యొక్క చారిత్రిక విశ్లేషణ  (Lesson 5: Historical Analysis of Prophecy)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఆరవ పాఠము: ప్రవక్తల యొక్క సాహిత్య విశ్లేషణ  (Lesson 6: Literary Analysis of the Prophets)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఏడవ పాఠము: ప్రవచనముల యొక్క ఉద్దేశ్యము  (Lesson 7: The Purpose of Predictions)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఎనిమిదవ పాఠము: వివృతమగుచున్న యుగాంతశాస్త్రము  (Lesson 8: Unfolding Eschatology)
  MP4   MP3   Word   PDF

సువార్తలు
(The Gospels)

 • మొదటి పాఠము: సువార్తల యొక్క పరిచయం  (Lesson 1: Introduction to the Gospels)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: మత్తయి సువార్త  (Lesson 2: The Gospel according to Matthew)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: మార్కు సువార్త  (Lesson 3: The Gospel according to Mark)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • నాల్గవ పాఠము: లూకా సువార్త  (Lesson 4: The Gospel according to Luke)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • ఐదవ పాఠము: యోహాను సువార్త  (Lesson 5: The Gospel according to John)
  MP4   MP3   Word   PDF

అపొస్తలుల కార్యములు
(The Book of Acts)

 • మొదటి పాఠము: అపొస్తలుల కార్యములు యొక్క నేపథ్యము  (Lesson 1: The Background of Acts)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము፡ ఆకృతి మరియు విషయ సూచిక  (Lesson 2: Structure and Content)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము፡ ముఖ్య అంశాలు  (Lesson 3: Major Themes)
  MP4   MP3   Word   PDF

యాకోబు పత్రిక
(The Epistle of James)

 • మొదటి పాఠము: యాకోబు పత్రిక యొక్క పరిచయం  (Lesson 1: Introduction to James)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: రెండు జ్ఞాన మార్గములు  (Lesson 2: Two Paths of Wisdom)
  MP4   MP3   Word   PDF

ప్రకటన గ్రంథము
(The Book of Revelation)

 • మొదటి పాఠము: ప్రకటన గ్రంథము యొక్క నేపథ్యము  (Lesson 1: The Background of Revelation)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • రెండవ పాఠము: ఆకృతి మరియు పాఠ్యాంశము  (Lesson 2: Structure and Content)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • మూడవ పాఠము: రాజు మరియు ఆయన రాజ్యము  (Lesson 3: The King and His Kingdom)
  MP4   MP3   Word   PDF